آقای دکتر محمدرضا پورشفیعی

دکتر محمدرضا پورشفیعی گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.

آقای دکتر محمدرضا پورشفیعی

Dr. Mohammad R Pourshafie

گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا پورشفیعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی