آقای دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد

دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

آقای دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد

Dr. Mahdi Alah gholi haji behzad

استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی پژوهان