آقای دکتر مارسین دبوسکی

دکتر مارسین دبوسکی

آقای دکتر مارسین دبوسکی

Dr. Marcin Dębowski

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مارسین دبوسکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه روشهای تصفیه محیط