آقای دکتر اسماعیل حاجی نصراله

دکتر اسماعیل حاجی نصراله دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر اسماعیل حاجی نصراله

Dr. Esmail Haji Nasrolah

دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسماعیل حاجی نصراله در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال