آقای دکتر احمدعلی مقتدر زاده

دکتر احمدعلی مقتدر زاده

آقای دکتر احمدعلی مقتدر زاده

Dr. Ahmadali Moghtaderzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمدعلی مقتدر زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری دانشگاه اسوه و با همکاری دانشگاه آتاترک ترکیه، تبریز شهریور 1395
دبیر علمی اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری دانشگاه اسوه و با همکاری دانشگاه آتاترک ترکیه، تبریز شهریور 1395