آقای دکتر محمد تقی میراحمدی

دکتر محمد تقی میراحمدی رئیس مرکز پیشگیری سرطان نسترن

آقای دکتر محمد تقی میراحمدی

Dr. Mohammadtaghi Mirahmadi

رئیس مرکز پیشگیری سرطان نسترن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد تقی میراحمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن مرکز پیشگیری سرطان نسترن - دانشگاه پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسی، مشهد مهر 1395