آقای دکتر عبداله بهرامی

دکتر عبداله بهرامی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر عبداله بهرامی

Dr. Abdolah Bahrami

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبداله بهرامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصنامه پزشکی نوید نو