آقای دکتر بیژن قهرمان

دکتر بیژن قهرمان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر بیژن قهرمان

Dr. Bijan Ghahraman

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بیژن قهرمان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردو فصلنامه آب و توسعه پایدار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
2 استفاده از توابع درونیاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
3 استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابعآب زیرزمینی دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
4 اعتبار سنجی مدلAquacrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستان تحت شرایط همزمان تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
5 افزایش کارایی فرایند خوشه بندی -K میانگین توسط روش های سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
6 بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
7 بررسی تغییرات سطح ایستابی و تخلیه زهکش ها با سیستم زهکشی پلکانی در خاک مطبق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
8 بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیکدر حوضه آبریز دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
9 پیش بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع ET0 با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی PCA و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه MLR-PCA مطالعه موردی: ایستگاه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
10 تاثیر توام روش عددی و گام زمانی در محاسبه تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
11 تاثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارتدر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
12 تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت- کارلومطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
13 تحلیل عدم قطعیت در برآورد مولفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
14 تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
15 توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان QDWB و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ - نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
16 حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
17 ریز مقیاس زمانی دمای هوا با استفاده از فراکتال و رگرسیون تناوبی در دواقلیم خشک و نمیه خشک (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
18 شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
19 شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
20 شیبه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چند ایستگاهی درشمال شرق ایران: تاثیر نا ایستایی زمانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
21 کارایی چند روش متفاوت برای محاسبه ی نمایه ی هرست در سری های زمانی اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
22 کارایی سه روش متفاوت ریزمقیاس سازی زمانی دما (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 2
23 کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO مطالعه موردی : دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
24 کاربرد خوشه بندی سلسله مراتبی برای افزایش کارایی نگاشت ویژگیخود سامان در شناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی به منظور برآورد سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
25 مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد بااستفاده از مدل های سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
26 مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش پذیر در جریان دائمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
27 منشایابی رسوبات ورودی به دریاچه سدها با استفاده از عناصر شیمیایی (مطالعه موردی: رودخانه قلجق در استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز متدولوژی های جدید در تخمین عمق آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
2 اثر تنش آبی بر تبخیر- تعرق گیاه گندم در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارجحیت روش توزیع آب در شبکه های آبیاری بر مبنای تقاضا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 ارزیابی بار کل رسوبی رودخانه قرسو (ساوه) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
5 ارزیابی بعد فرکتال ذرات خاک بر قابلیت بر ازش مدل های ریاضی توزیع اندازه ذرات خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران
6 اصلاح تاثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 اعتبارسنجی برخی از روش های پیش بینی عمق تعادل حفره آبشستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 افزایش راندمان آبیاری و نقش آن دروضعیت آب زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 اندازه گیری، شبیه سازی و مقایسه الگوی خیس شدگی خاک، تحت سامانه های آبیاری قطره ای زیرسطحی و سفالی زیرسطحی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 انشقاق رویکردی موثر در شبیه سازی بارندگی ماهانه در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 Time Trend in Mean Annual Temperature of Iran (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
12 برآورد آماری حداکثر بارش محتمل ٢٤ ساعته براساس تصحیح ضریب فراوانی هرشفیلد (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
13 برآورد تبخیر از سطح آزاد در منطقه آمل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
14 برآورد تبخیر مرحله دوم و کاربردآن درمناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
15 برآورد ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریکس و منافذ درشت خاک (با استفاده از توابع انتقالی، فرکتال و روش لوله های موئین) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 برآورد منحنی مشخصه رطوبتی از حداقل داده های بافت خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 برآورد و محاسبه ی تبخیر از خاک شور بدون پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 براورد و بررسی توزیع مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته مطالعه موردی حوضه آبریز قره قوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 بررسی اثرات اصلاح دادههای دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر-تعرق مرجع در استانخراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
20 بررسی اهمیت پیوند آب - انرژی - امنیت غذایی در حوضه زرینه رود، ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
21 بررسی تاثیر شیب کف بر تلفات انتقال بر اثر الگوی جریان غیرماندگار ورودی به بستر متخلخل آبراهه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
22 بررسی تأثیر تغییرات پتانسیل آبی بر الگوی کشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
23 بررسی تأثیر نزولات جوی بر مدیریت کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته، مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با ابهای شور (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
25 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر-تعرق در استان گلستان با استفاده از سیستم GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
26 بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها مطالعه موردی سد دوستی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی کیفیت فاضلاب خروجی از تصفیه خانه پرکند آباد و امکان سنجی استفاده از آن در مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
28 بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر (در مناطق خشک و نیمه خشک) (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
29 بررسی و ارزیابی پیشبینی باران با استفاده از سریهای زمانیدراستان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
30 بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیرزمینی (دشت تایباد) (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
31 بررسی و تعمیم روابط بارش - رواناب ماهانه و سالانه به حوضه های فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه های نهرین و کریت واقع در منطقه طبس استان یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
32 برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی:دشت نیشابور-سبزوار) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
33 بهره برداری بهینه از سیستم های مخازن سد با استفاده از سیستم های استنتاج فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چندمخزنی منابع آب بااستفاده از الگوریتم چندهدفه PSO(مطالعه موردی:سدهای استور و پیرتقی در حوضه آبریز قزل اوزن) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی براساس بعد فرکتال بافت و توزیع اندازه ذرات خاک و بررسی همبستگی مکانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
37 تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق مرجع روش پنمن- مونتیث- فایو56 در دو اقلیم متفاوت در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
39 تخمین پارامتر مقیاس بندی در مدل آریا - پاریس بر پایه هندسه فرکتال ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 تعادل یابی بیلان آب زیر زمینی در یک دشت بحرانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
41 تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش در ایران (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
42 تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل بر پایه ی آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
43 تعیین بهترین روش میان یابی جهت ارزیابی مکانی سختی آب دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
44 تعیین ساختار بهینه مدل های پرسپترون برای شبیه سازی عملکرد مدل SALTMOD در برآورد سطح ایستابی- مطالعه موردی دشت تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
45 تعیین ضریب اعوجاج در مدل فرکتالی شپارد برای تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 شبیه سازی فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک حوضه ابخیز با WMS مطالعه موردی حوضه ابخیز گوده بستک (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
47 شبیه سازی میزان و شوری زه آب خروجی از زهکشهای زیر زمینی در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز- کاربرد توامان مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و SALTMOD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 کاربرد مدل کوپام (COPAM) درطراحی و ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری مطالعه: شبکه قویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 کاهش قواعد منطق فازی در بهره برداری مخازن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
50 کم آبیاری بهینه تحت شرایط مختلف مقدار اولیه آب در نیمرخ خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
51 محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (PMP24) به روش هانسون (مطالعه موردی: شمال استان خراسان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی بر اساس شاخص پالمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
53 مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال درآبراهه نفوذپذیر رودخانه های فصلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
54 مدیریت منابع آب های زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
55 مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
56 مطالعه اثر بارندگی با احتمالات مختلف بر الگوی کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
57 مطالعه موردی بهره‌گیری از سیستم GIS جهت طرح بهینه شبکه باران سنجی با استفاده روش‌های زمین آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب
58 مطالعه و بررسی کیفی و کمی آب رودخانه هایتویسرکان از نظر توانایی تشکیل رسوب و خورندگی و ارایه راهکارهایی جهت استفاده در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
59 معرفی روش «احتمال پذیرش » در ارزیابی عملکرد و تقویت شبکه ایستگاه های باران سنجی در حوضه های آبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
60 مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
61 مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند مخزنی و چند هدفه منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 مقایسه موردی چهار روش FAO , EPM , MPSIAC و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
63 مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از طول مویینگی مؤثر (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر