آقای محمد اولیا

محمد اولیا Deputy Managing Director, Tuga Co.

آقای محمد اولیا

Mohammad Owliya

Deputy Managing Director, Tuga Co.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد اولیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی