آقای مهندس حسن پرسا

مهندس حسن پرسا

آقای مهندس حسن پرسا

Hassan Porsa

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حسن پرسا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی بخشی از مجموعه ژرمپلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
3 ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L.در شرایط کاشت پاییزه در مشهد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 1
4 ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرمپلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
6 گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
7 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
8 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
9 واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود Cicer arietinum L. به تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخودهای ارقام تیپ کابلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
2 ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های نخود در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
3 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
4 بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
5 بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
6 بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی از بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس دسکریپتور نخود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
7 بررسی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپهای نخود تیپ دسی بر اساس دسکریپتور نخود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
8 بررسی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در کشت انتظاری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
9 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
10 تاثیر تاریخ کاشت های پایزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریب در خراسان (نیشابور) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 رشد ریشه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L. ) در شرایط کشت هیدروپونیک و گلخانه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
12 گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
13 مطالعه مقایسهای کارآیی تشعشع در نظامهای کشت خالص و مخلوطسه گیاه زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی