آقای دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی

دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی

Dr. Seyed Mohamad Reza Modares Razavi

استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه ماشین های کشاورزی