آقای دکتر سیدمحمد ارفعی

دکتر سیدمحمد ارفعی

آقای دکتر سیدمحمد ارفعی

Dr. Seyed Mohamad Arfaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمحمد ارفعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران