آقای دکتر سالار بردبار

دکتر سالار بردبار دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران

آقای دکتر سالار بردبار

Dr. Salar Bordbar

دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سالار بردبار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی