خانم آزاده زحمت کش

آزاده زحمت کش پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

خانم آزاده زحمت کش

Azade Zahmat Kesh

پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم آزاده زحمت کش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه دامپزشکی