آقای سید مرتضی سادات اشکور

سید مرتضی سادات اشکور حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی

آقای سید مرتضی سادات اشکور

حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید مرتضی سادات اشکور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
طراح جلد و صفحه آرافصلنامه مطالعات منابع انسانی