آقای دکتر محمد کافی

دکتر محمد کافی استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محمد کافی

Dr. Mohamad Kafi

استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد کافی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد کافی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد -دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی اردیبهشت 1398