آقای دکتر احمد اکبری

دکتر احمد اکبری استاد

آقای دکتر احمد اکبری

Dr. Ahmad Akbari

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد اکبری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی