آقای مهندس علی اکبر ورمقانی

مهندس علی اکبر ورمقانی فرماندار سقز

آقای مهندس علی اکبر ورمقانی

Aliakbar Varmaghani

فرماندار سقز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علی اکبر ورمقانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی زیویه همایش توسط فرمانداری سقز و میراث فرهنگی استان کردستان، سقز اردیبهشت 1396