آقای دکتر عبدعلی ناصری

دکتر عبدعلی ناصری استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر عبدعلی ناصری

Dr. Abd Ali Naseri

استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدعلی ناصری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه مهندسی آب

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدعلی ناصری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زه اب خروجیدر مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
2 تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
3 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
4 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
5 تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
6 مقایسه روش فایو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیر و تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
7 نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر باسیستم زهکشی کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب زیر پوسته ای، یک منبع تامین آب در زمان بحران آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری گتوند) (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
2 اثر آبیاری یک در میان جویچه ای روی رطوبت غلاف و ازت برگ در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 اثر آبیاری یک درمیان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 اثر زیرشکنی خاک بر زمان و راندمان آبشویی نمکها با دو روش پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم توده گریت در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6 اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زه آب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
7 اثرات مدیریت سطح ایستابی بر روی عوامل هیدرولوژیکی و کیفی زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 ارائه ی مدل پیش بینی ضریب زهکشی (مدول زهکشی) با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
9 ارایه مدل تخمین مشارکت آب زیرزمینی کم عمق شور در تأمین نیاز آبی نهال خرما (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 ارتقاء بهره وری آب با استفاده از آبیاری یک در میان جویچه ای در اراضی نیشکر جنوب  اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
11 ارزیابی اقتصادی کلکتورهای لوله ای و روباز در طرح 550 هزار هکتاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
12 ارزیابی پارامترهای طراحی زهکش زیرزمینی با پوشش مصنوعی نوع PP450 و PP700 درمقایسه با فیلتر های شن و ماسه در نخیلات آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 ارزیابی توابع انتقالی مختلف در برآورد منحنی رطوبتی یک خاکسیلتی-لوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
14 ارزیابی دقت معادلات تبخیر و تعرق مختلف در برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15 ارزیابی راندمان آبیاری در ماههای ماکزیموم نیاز آبی نیشکر درکشت وصنعت کارون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 ارزیابی روابط حاکم بر طراحی زهکشهای زیرزمینی در کشت و صنعت کارون و امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
17 ارزیابی روندتغییرات آبها ی زیرپوسته ای در شبکه آبیاری و زهکشی گتوند و بررسی امکان استفاده مجدد از آنها (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
18 ارزیابی سیستم های زهکشی در شرایط جریان غیرماندگار مطالعه موردی: مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
19 ارزیابی شیوه های آبگیری ایستگاه های پمپاژ آبیاری و زهکشی با توجه به تجارب ساخت و بهره برداری از آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه ای و ارایه راهکار در مدیریت آبیاری (مطالعه موردی؛ اراضی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
21 ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر با استفاده از شاخص های مدیریتی سازمان بین المللی آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی داریون 3 میاناب با استفاده از شاخص های بین المللی المللی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
23 ارزیابی عملکرد فنی زهکش های زیرزمینی مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 ارزیابی عملکرد مدل endrain در طراحی زهکشهای زیرزمینی مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 ارزیابی فنی کاربرد فیلترهای مصنوعی pp450 در سیستم زهکشی زیرزمینی و مقایسه آن با فیلترهای متداول شن و ماسه در کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 ارزیابی فیلترهای بکاررفته در زهکشهای زیرزمینی اراضی میان آب، ملاثانی، دانشگاه اهواز و واحد کشت و صنعت امیرکبیر خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی مناطق مرکزی کرمانشاه برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
28 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون بمنظور استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
29 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی(مطالعه موردی دشت میانآب شوشتر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
30 ارزیابی م دل DRAINMOD-S در شبیه سازی شوری پروفیل خاک در حالت اختلاط سفره آب زیرزمینی کمعمق شور و آب آبیاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 ارزیابی مدل تبخیر و تعرق گیاه مرجع با هدف انتخاب بهترین مدل تابشی در منطقه اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
32 ارزیابی مدل های جذب آب تحت تنش شوری (مطالعه موردی گیاه نیشکر، استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
33 ارزیابی و بررسی سیستم های زهکشی زیرزمینی و اثر آنها برروی تولید نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 ارزیابی و مقایسه اثر پوششهای مصنوعی تولید داخل و خارج کشور برمیزا ن رسوبات و روند تغییرات دبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
35 ارزیابی هدایت هیدرولیکی مزرعه در جریانهای ماندگار و غیرماندگار مطالعه موردی: مزرعه شماره 2 دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
36 استفاده از آبهای زیرپوستهای بعنوان یک منبع تأمین آب غیرمتعارف (مطالعه موردی: شبکه آبیاری گتوند) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
37 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشار پذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
38 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
39 استفاده ازمبانی و روشهای جدید در طراحی و اجرای سیستم های زهکشی زیرزمینی در طرح 550 هزار هکتاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
40 اندازه گیری نیاز آبی واقعی نیشکر و مقایسه آن با نرم افزار REF - ET در جنوب اهواز جهت تعیین فرمول مناسب برای برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 برآورد تبخیر تعرق ذرت بهاره (رقم مبین) در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
42 برآورد راندمان حوضچه ترسیب واحد کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از نرم افزار شارک (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
43 برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
44 برآورد میزان رسوب در حوضه آبخیز رودخانه کرند غرب با استفاده از روش پسیاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
45 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان کاتیونهای خاک در فرآیند آبشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
46 بررسی آلودگی ازت در زهآب زهکشهای زیرزمینی مزارع نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
47 بررسی اثر آب آبیاری و کمیت و کیفیت سطح ایستایی بر عملکرد مزارع نیشکر (مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 بررسی اثر آبیاری با سطوح مختلف اختلاط زه آب مزارع نیشکر و آب آبیاری بر تغییر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 بررسی اثر اختلاط آب آبیاری و زه آب مزارع نیشکر بر تغییر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 بررسی اثر تغییرات قطر ذرات جاذب باگاس نیشکر برکارایی حذف نیترات از زهاب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
51 بررسی اثر جریان غیراشباع بر آبشویی نمک از نیمرخ خاک سنگین درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
52 بررسی اثر عمق گذاری مقادیر مختلف کود فسفر روی خصوصیات کمی و کیفی نشکر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 بررسی اثرات آبیاری و زهکشی نامناسب بر کاهش رشد نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
54 بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و آبیاری بر کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 بررسی اثرات عدم تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی بر استقرار مکانیسم انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران (مطالعه موردی:شبکه های آبخور کانال پای پل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
56 بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر هدایت الکتریکی، اسیدیته و حرکت املاح در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
57 بررسی اثرکاربرد با گاس نیشکر و به عنوان فیلتر آلی در شوری و اسیدیته آب زهکشی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
58 بررسی ازمایشگاهی پوشش های مصنوعی جهت کاهش اثرات زیست محیطی زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
59 بررسی الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره ای در خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
60 بررسی امکان کاربرد مدل AquaCrop در برنامه ریزی آبیاری آفتابگردان در اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
61 بررسی ایستگاههای پمپاژ زهکشی شبکه های آبیاری و زهکشی هندیجان و ارائه راهکارهای بهسازی و یا تبدیل آنها به حالت ثقلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
62 بررسی پارامترهای طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش مصنوعی pp450 در مقایسه با پوشش شن و ماسه (مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
63 بررسی پدیده خشکسالی و شاخص های مختلف آن در حوضه کرخه (مطالعه موردی: ایستگاه افرینه و تنگ سیاب واقع در استان لرستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
64 بررسی تاثیر آبشویی به روش متناوب برخروج نمک از نیمرخ خاک دست خورده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
65 بررسی تاثیر اجرای زهکشی کنترل شده بر افزایش کارایی مصرف آب (مطالعه موردی کشت و صنعت امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
66 بررسی تاثیر تبخیر و تعرق بر میزان افت سطح ایستابی و فاصله زهکشهای پلکانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
67 بررسی تاثیر سیستم زهکشی مطبق بر کمیت و کیفیت زهآب خروجی از مزرعه وکاهش اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
68 بررسی تاثیر شیب هیدرولیکی آب آبشویی در روش مداوم برخروج نمک از نیمرخ خاک دستخورده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
69 بررسی تاثیر غلظت نیترات وطول بستر برروی عملکردبسترهای دنیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
70 بررسی تاثیر همزمان نوع خاک وروش آبیاری و شوری آب در میزان برداشت محصول با استفاده از مدل SALT MED (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
71 بررسی تغییرات خواص فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک سیلتی – لوم تحت تأثیر شوری و کدورت آب آبیاری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
72 بررسی تغییرات فصلی شوری و حرکت املاح در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
73 بررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش های کریجینگ و IDW (مطالعه موردی قسمتی از دشت شاوور استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
74 بررسی تلفات آبشویی و حرکت نیترات در نیمرخ خاک تحت سناریوهای آبی مختلف و گیاه مزرعه ای نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-N П (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
75 بررسی حرکت آمونیوم و نیترات در نیمرخ خاک تحت تنش آبی و شرایط مزرعه ای گیاه نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-N II (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
76 بررسی روش هی ارائه شده در مدل WMS در تخمین دبی واقعی سیلاب مطالعه موردی: حوضه سیمیلی (استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
77 بررسی روشهای برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
78 بررسی روند تغییرات شوری خاک در حضور سطح ایستابی کم عمق شور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
79 بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش های زیر زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
80 بررسی عملکرد فیلتراسیون فیلترهای مصنوعی زهکشی زیرزمینی، PP450 , PP700 در مقایسه با فیلترهای شن و ماسه ای در نخیلات آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 بررسی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (مطالعه موردی مزرعه آزمایشی نیشکردر جنوب خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
82 بررسی کارآیی مصرف آب در مزارع نیشکر ( مطالعه موردی: واحد میرزاکوچکخان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
83 بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر اصلاح شده حرارتی و شیمیایی در جذب نیترات از زهاب خروجی کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 بررسی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از منحنی های شاخص کیفیت آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
85 بررسی مسائل و مشکلات فنی کلکتورهای لوله ای و توصیه به عدم استفاده از آنها درطرح های آبیاری و زهکشی جدید (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
86 بررسی مناسبترین روش تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل ET0 در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
87 بررسی میزان آب مصرفی ارائه روشهای جدید در استفاده از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
88 بررسی نفوذپذیزی و تخلخل در بازالت دارای وزیکول و تاثیر تغییرات دما در آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
89 بررسی نقش آب زیرزمینی در کمیت زهاب ناشی از آبشویی در اراضی جنوب خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
90 بررسی نوسانات سطح ایستابی در اراضی تحت کشت نیشکر با استفاده از نرم افزار DRAINMOD-S (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
91 بررسی و مقایسه ایزوترمهای مختلف جذب سطحی فسفر در خاک مطالعه موردی (امیدیه- استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
92 برنامه مدیریت کیفی آب شبکه آبیاری و زهکشی حمودی؛بخشی از شبکه یکپارچه دشت آزادگان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
93 بهبود بهره وری آب با استفاده از روش آبیاری قطره ای نواری برای محصول سیب زمینی در استان چهار محال بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
94 بهره برداری بهینه از منابع آب با احداث سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
95 بهره وری آب آبیاری و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر در اراضی کشت وصنعت فارابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
96 بهره وری آب آبیاری وکارایی مصرف آب گیاه نیشکر در شرایط خشکسالی مطالعه موردی در اراضی کشت و صنعت فارابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
97 بهینه سازی عمق نصب زهکش های زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
98 پیش بینی شوری آب آبیاری مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
99 پیش بینی عملکر د مزارع نیشکر با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی مطالعه موردی واحد میرزا کوچک خان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
100 پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده ازanfis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
101 پیش بینی مرحله پیشروی آب در آبیاری جویچه ای با استفاده از روش ماسکینگام - کونژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
102 تاثیر تنش آبی بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
103 تاثیر تنش شوری بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
104 تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شوری و اسیدیته خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
105 تاثیر شوری آب زیرزمینی برروی شوری زهآب زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
106 تاثیر مواد پوششی ژئوسنتتیک بر میزان مقاومت ورودی زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
107 تأثیر تنش خشکی بر غلظت کلروفیل گیاه ذرت رقم سینگل کراس 407 در سه مرحله رشدی،در منطقه آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
108 تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر هدایت هیدرولیکی اشباع و نقاط پتانسیلی مهم خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
109 تأثیر عملیات کم آبیاری بر کاهش محصول نیشکر در هنگام خشکسالی مطالعه موردی : شرکت کشت وصنعت فارابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
110 تأثیر کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
111 تأثیر نصب سیستم زهکش های پلکانی بر وضعیت زهکشی اراضی تحت کشت نیشکر (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
112 تحلیل حساسیت پارامترهای مدل آبیاری فارو (شیاری) با استفاده از کد کامپیوتری sirmod (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
113 تخمین عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با استفاده از رگرسیون پارامتری وناپارامتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
114 تخمین فاصله زهکش زیرزمینی با استفاده از هدایت هیدرولیکیبرآورد شده به وسیله روشهای کریجینگ و تیسن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
115 تخمین مقدار رسوب در حوزه های ابخیز با حداقل آمار مطالعه موردی - غرب کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
116 تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک ماسه ای در مجاورت سطح ایستابی با استفاده از دستگاه نفوذسنج دیسک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
117 تشریح یک مدل بیلان کمیو کیفی در تعیین حقابه تالاب ها ( تالاب هورالعظیم) (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
118 تعیین خطوط مبنای بالا و پایین تنش آبی به روش ایدسو جهت تعیین زمان آبیاری نیشکر (مطالعه موردی: اراضی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
119 تعیین ضخامت فصل مشترک آب شور شیرین در اراضی تحت آبیاری و آب زیر زمینی شور و کم عمق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
120 تعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون با استفاده از تحلیل حساسیت مدل DRASTIC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
121 تغییرات عناصر پرمصرف خاک (ازت، فسفر، پتاسیم) در آبیاری سریالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
122 راندمان های کاربرد آب در مزارع نیشکر (واحد امیرکبیر) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
123 راهکارهای کاهش اثر خشکسالی اخیر توسط کشاورزان شبکه آبیاری دز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
124 شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بند جایزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
125 شبیه سازی سیستم های زهکشی و محاسبه کمیت و کیفیت ناشی از آن در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
126 کارایی باگاس نیشکر در اطراف پوشش زهکش مصنوعی در کاهش غلظت کلسیم و منیزیم خروجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
127 کاربرد نفوذسنج دیسک در بررسی تغییرپذیری زمانی خصوصیات هیدرولیکی اراضی تحت کشت گندم (مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
128 کالیبراسیون مدلAquaCrop در برنامه ریزی آبیاری پنبه در گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
129 مدل سازی برآورد الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره ای در خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
130 مدیریت زراعی راهکاری جهت بهبود شرایط خاک تحت شرایط آبیاری با اب شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
131 مدیریت زه آب های اراضی شرکت توسعه نیشکر و گزینه هایی برای دفع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
132 مدیریت سطح ایستابی - یک راه حل برای بهبود مدیریت آب تحت کشاورزی آبی در نواحی جنوبی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
133 مدیریت سطح ایستابی در راستای کاهش آلودگی نیترات منابع آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
134 مدیریت کم آبیاری راهکاری مناسب برای افزایش بهره وری آب در زراعت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
135 مدیریت مصرف بهینه آب باروش آبیاری یک درمیان جویچه ای در اراضی نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
136 مطالعه ازمایشگاهی رسوب گذاری شیمیایی کربنات کلسیم برروی فیلترهای ژئوتکستایل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
137 مطالعه نیاز آبی و ضرایب گیاهی نیشکر به روش لایسیمتری در اراضی نشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
138 مطالعه و ارزیابی لایه بندی هدایت هیدرولیکی و سیستم زهکشی زیرزمینی دراراضی ناحیه 4 کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
139 مقایسه تبخیر و تعرق نیشکر حاصل از تصاویر ماهواره لندست8 و روش مرسوم فایو 56 (مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
140 مقایسه تغییرات نگهداشت ویژه آب در خاک برای خاک های سبک و نیمه سنگین در اثر آبیاری با BOD های مختلف پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
141 مقایسه روش فائو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیرو تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
142 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی حاصل از روش پرمامترگلف با روش چاهک معکوس در خاک سنگین منطقه خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
143 مقایسه مدلهای نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه ای در مزارع دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
144 نحوه تغییرات پروفیل سطح ایستابی و دبی خروجی از زهکش های پلکانی در یک خاک مطبق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی