آقای بهنام سپهرمند

بهنام سپهرمند حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی

آقای بهنام سپهرمند

حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای بهنام سپهرمند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
طراح جلد و صفحه آرافصلنامه مطالعات منابع انسانی