آقای عبدالرضا ایزدپناه

عبدالرضا ایزدپناه عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی

آقای عبدالرضا ایزدپناه

Abdoreza Izadpanah

عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عبدالرضا ایزدپناه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر علمیفصلنامه حوزه