آقای مهندس هادی سجادی

مهندس هادی سجادی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران

آقای مهندس هادی سجادی

Hadi Sajadi

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس هادی سجادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز ماهر) -دانشگاه فردوسی مشهد (آزمایشگاه تخصصی آپا)، مشهد اسفند 1395
رئیس کنفرانس سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان -دانشگاه فردوسی مشهد (آزمایشگاه تخصصی آپا)، زاهدان اسفند 1396