آقای دکتر محمد علی خبری

دکتر محمد علی خبری عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی

آقای دکتر محمد علی خبری

Dr. Mohammadali Khabari

عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد علی خبری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس (هنر) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، تهران -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی آذر 1395