آقای مهندس حسنعلی علی بیگی

مهندس حسنعلی علی بیگی نایب رئیس هیات مدیره سیمان بیارجمند

آقای مهندس حسنعلی علی بیگی

Hasanali Alibeigi

نایب رئیس هیات مدیره سیمان بیارجمند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حسنعلی علی بیگی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، تهران -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی آذر 1395