آقای دکتر محسن صادق‌پور

دکتر محسن صادق‌پور عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر محسن صادق‌پور

Dr. Mohsen Sadeghpour

عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن صادق‌پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد بهمن 1395