آقای دکتر محمد حنیف اسدی خانوکی

دکتر محمد حنیف اسدی خانوکی عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر محمد حنیف اسدی خانوکی

Dr. Mohammadhanif Asadi Khanoki

عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حنیف اسدی خانوکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته اجرایی اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد بهمن 1395