آقای بهروز علی مرادی

بهروز علی مرادی کارشناس و مسئول دبیرخانه مجله، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

آقای بهروز علی مرادی

Behrouz Ali Moradi

کارشناس و مسئول دبیرخانه مجله، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای بهروز علی مرادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز