آقای دکتر عبدالرضا برزگر

دکتر عبدالرضا برزگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد

آقای دکتر عبدالرضا برزگر

Dr. Abdolreza Barzegar

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا برزگر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد بهمن 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار عدم رعایت تشریفات بر قراردادها در فقه و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
2 آثار عدم رعایت تشریفات در قراردادهای اداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
3 آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات - ماده 642 سابق و ماده 53 قانون حمایت خانواده) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
4 آسیب شناسی قانون ممنوعیت خرید و فروش و استفاده از ماهواره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
5 اثار فسخ در قراردادهای فروش اقساطی در حقوق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم انسانی
6 ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
7 اسلام و مدیریت زنان در حقوق عمومی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
8 اظهارات نمایندگان علیه نهادهای حکومتی، شفافیت یا جرمانگاری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
9 اعتراضات ثبتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
10 بررسی اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
11 بررسی اصل لزوم جبران کامل زیان و جایگاه آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
12 بررسی اصل لزوم جبران کامل زیان و جایگاه آن در فقه (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
13 بررسی انواع فساد اداری در قرآن و احادیث (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
14 بررسی تطبیقی حق توکیل وکالت به غیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
15 بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارضدر فقه و حقوق با توجه به قاون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
16 بررسی حمایت و رعایت نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
17 بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
18 بررسی عوامل و آثار ظهور فساد اداری در ایران و جهان (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
19 بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
20 بررسی فساد اداری از دیدگاه قوانین ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
21 بررسی فساد اداری از نظر اسلام (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
22 بررسی فقهی و حقوقی بیع کالا با ثمن شناور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
23 بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
24 بررسی مصادیق فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
25 بررسی مصادیق و شاخصه های عدالت قضایی از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
26 بررسی مفهوم خسارت معنوی ، امکان مطالبه و نحوه جبران آن ها (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
27 بسترهای فساد اداری در جهان وایران وراهکارهای آن (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
28 بسترهای فساد از دیدگاه قرآن واسلام وراهکارهای مبارزه با آن (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
29 بسترهای فساد در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
30 بسترهای فساد مالی و مصادیق آن در نظام بانکی ایران و راهکار ها و روشهای نوین مبارزه و پیشگیری از آن (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
31 پیشگیری از جرم در پرتو تعالیم دین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
32 پیشگیری از جرم در پرتو قوانین ایران و اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
33 تاثیر شناخت تربیت دینی در پرتو سقوط تعهدات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی
34 تبیین وضعیت قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد شهری (با تأکید بر پروژه های شهری) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
35 تحلیل آثار ناشی از بحران تفکر حقوقی در جامعه وکالتی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
36 تحلیل اجتماعی تربیت دینی و ارتباط آن با عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی
37 تحلیل جرم شناسانه فساد مالی کارکنان دولت (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
38 تحلیل حقوقی مزاحمت جنسی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
39 تشریح فساد اداری در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
40 تعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
41 تقابل اپک و آژانس بین المللی انرژی در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
42 جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
43 جایگاه بازرسی و راهکارهای آن درپیشگیری از فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
44 جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و آزادی ها (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
45 جایگاه نظارت درپیشگیری از فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
46 جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
47 چالش های حقوقی در قرارداد فروش اقساطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
48 حدود حاکمیت اصحاب دعوای مدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
49 حق امنیت فردی در قانون اساسی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
50 حمایت کیفری از حریم خصوصی منزل در نظام حقوقی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
51 دفاع وکیل در مرحله دادرسی کیفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
52 دمکراسی و حقوق بشر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
53 دولت الکترونیک و مبارزه فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
54 رابطه افراط در وضع و محدود نمودن بخش خصوصی در بروز فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
55 رابطه افزایش فساد و عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
56 رابطه عدالت و پیشرفت در دولت دینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
57 رانت و رانت خواری به عنوان مصداقی از فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
58 راه کارهای مبارزه با فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
59 راهکارعملی پیشنهادی برای حل معضل تعزیرات منصوص شرعی در دستگاه قضایی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
60 راهکارهای مبارزه با فساد مالی - اداریدر حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
61 رعایت عدالت در حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قانون مدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
62 سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
63 سلامت اداری و مقابله با فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
64 عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
65 عدالت اجتماعی با محوریت عدالت اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
66 عدالت در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
67 عدالت و حقوق زن در اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
68 عدالت و حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
69 عدالت یا مساوات؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
70 فرهنگ سازمانی و پیشگیری از فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
71 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
72 قرار ترک تعقیب در آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
73 قراردادهای عدم افشاء (NDA) در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالشهای پیش رو
74 کنکاشی پیرامون فساد تدارکاتی در خریدهای دولتی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
75 مبانی نظری عدالت اجتماعی در نظریه عدالت جان رولز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
76 محاسن و معایب استقرار نظام پارلمانی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
77 مراجع صدور مجوز تفکیک اراضی وساختمانها (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
78 مسئولیت مدنی هیاتهای اجرایی در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
79 مصادیق و اشکال فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
80 معاضدت های قضایی بین المللی در مبارزه با بزهکاری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
81 معضل فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
82 مفاهیم نظم عمومی از دیدگاه قرآن واسلام (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
83 مفهوم متفاوت از جمهوری و دموکراسی در اندیشه امام خمینی (ره ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
84 مقررات حاکم بر اینترنت و فیلترینگ آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
85 نظام پارلمانی در ایران ، چالشها و موانع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
86 نقش ارزش های اسلامی در کنترل فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
87 نقش ارزش های دینی در پیشگیری از اعتیاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
88 نقش دیوان کیفری بین المللی در خصوص گروه تروریستی داعش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
89 نقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
90 نقش عدالت در تفسیر قانون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
91 نگاهی بر اصول بین الملل اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
92 نگاهی به ضوابط «اخلاق حرفه ای» در امر وکالت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
93 وضعیت اموال حاصله از دوران زوجیت در حقوق ایران،فرانسه و انگلیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
94 وکالت در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
95 وکالت زوجه در طلاق از دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده (1391) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
96 وکالت غیر قابل فسخ در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
97 هیات نظارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق