آقای دکتر شاهین اوستان

دکتر شاهین اوستان دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)

آقای دکتر شاهین اوستان

Dr. Shahin Uostan

دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شاهین اوستان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آب و خاک

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تلقیح سودوموناس های آزادکننده پتاسیم بر رشد و جذب پتاسیم گوجه فرنگی در دو خاک با مقادیر مختلف پتاسیم در دسترس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
2 اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
3 اثرهای روی و فسفر بر غلظت عناصر غذایی، نشاسته و قندهای احیایی غده سیب زمینی درشرایط با و بدون تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
4 ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنابراساس داده های سنجنده TM مطالعه موردی: اراضی شرق شهرستان خوی- استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری Ensifer meliloti ( Sinorhizobium meliloti ) وفسفر بر وزن تر و غلظت پتاسیم، کلسیم و منیزیم شاخساره و ریشه یونجه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
2 اثر تناوب بر رشد، عملکرد دانه و تجمع کادمیوم در گیاه لوبیا قرمز تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
3 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد دانه گاودانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد شاخساره و دانه لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثرات تبدیل تناوب های گندم - آیش و گندم - نخود به کشت ممتد گندم بر خصوصیات فیزیکی خاک در ارتباط با فاکتور فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اثرات کلرید کادمیم برصفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلزا رقم ساری گل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه جوبهاره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 اثرشرایط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی برغلظت های عناصرکم مصرف دربخش هوایی گیاه برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثرکود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه برغلظت عناصرپرمصرف ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 برخی عوامل موثر بر جذب روی (Zn) در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
12 بررسی تاثیر قارچ های میکوریز Glomus intraradices و Glomus versiform بر جذب Zn در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بررسی تاثیرآبیاری با فاضلاب بر برخی خصوصیات خاک به روش کریجینگ (مطالعه ی موردی:بارزیل،مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
14 بررسی توانایی سه ایزوله سودومون اس در رهاسازی فسفات از سطوح کانیهای متغی ر بار (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
15 برهمکنش میزان ZN و رطوبت خاک بر رشد ریشه،محتوای نسبی آب و هدایت روزنه ای برگ دو رقم لوبیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 پاسخ کلروتیک شاخساره های درون شیش های سه ژنوتیپ سیب به غلظت های مختلف آهن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 پالایش زیستی کادمیوم و نیکل در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب بوسیله باکتری های مقاوم خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
18 تاثیر افت سطوح مختلف آب بر شکل های مختلف اکسیدهای آهن خاک در کرانه شرقی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز
19 تاثیر PH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر غلظت و مقدار عناصر ca، Mg، K و Na ریشه ها و اندام های هوایی اسفناج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 تاثیر تیمارهای مختلف و زمان بر کارایی حذف الکتروسینتیکی Pb, Cd,Zn از یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 تاثیر شدت نور و کمبود Zn بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ، فتوسنتز ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
22 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کمبود عناصر ریز مغذی بر PH آبشویه در مراحل مختلف رشد گیاه سورگوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کمبود عناصر ریزمغذی بر تولید ترکیبات کی لیت کننده از ریشه سورگوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 تاثیر لوریل بنزن سولفونات برجمعیت باکتری های گرم منفی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 تاثیرتلفیقی کودهای آلی و نیتروژن برعملکردو اجزای گندم رقم الوند درشرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تأثیر روی (Zn) و کادمیوم (Cd) مصرفی و گیاه برنج بر شکل قابل جذب برخی از عناصر کم مصرف در یک خاک شن لومی در شرایط غرقاب و غیرغرقاب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت Zn ،Mn ،Fe و Cu ریشهها و بخش هوایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
28 تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت فسفر، نیترات، نیتروژن آلی و نیتروژن کل اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
29 تأثیر لجن فاضلاب و کود دامی بر رشد، جذب و غلظت فلزات سنگین در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
30 تأثیر منابع و مقادیر کودهای آلی و غرقاب بر ویژگیهای رشد گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
31 تجزیه زیستی علفکش پاراکوات توسط دو باکتری Achromobacter xylosoxidans وStreptomyces sp. شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
32 تجزیه زیستی قارچکش بنومیل توسط دو باکتری Bacillus endophyticus و Streptomyces sp.شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
33 تخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تعیین (IC(50 برخی قارچ های جداسازی شده از خاک های آلوده ی معدن انگوران زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 تعیین فاصله تاکسنومیک خاک های آهکی، گچی و شور در سیستم های رده بندی ST و WRB (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 تنفس میکروبی ( آزاد شدن ) CO2 خاک تیمار شده با کودهای آلی تحت شرایط دمایی و رطوبتی کنترل شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
37 جداسازی و شناسایی دو جدایه باکتریایی از خاک با توان تجزیه زیستی قارچکش بنومیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
38 روش کمی اندازه گیری ترکیبات سایدروفوری در ترشحات ریشه ای گیاه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
39 سنتیک معدنی شدن نیتروژن آلی خاک در دو سطح دمایی و رطوبتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
40 شکلهای پتاسیم و روابط Q/I در برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
41 غیرمتحرک سازی سرب در ریشه آفتابگردان توسط گلومالین قارچ Rhizophagus irregularis (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 مطالعه سینتیک آزاد شدن نیتروژن معدنی از منابع نیتروژن آلی کمپوست حاصل از مواد زائد جامد شهری در خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
43 مطالعه نسبت سدیم به پتاسیم گیاه شورپسندSuaeda aegyptiaca در سطوح مختلف شوری و نیتروژن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
44 وضعیت آبی برگ و برخی پارامترهای فتوسنتزی لوبیا در واکنش به کاربرد ZN تحت تنش کمبود رطوبتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 ویژگیهای جذبی برخی غیر متحرک کننده های روی (Zn) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران