آقای دکتر مهدی زارعی

دکتر مهدی زارعی استادیار، دانشگاه گنبد کاووس

آقای دکتر مهدی زارعی

Dr. Mahdi Zarei

استادیار، دانشگاه گنبد کاووس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی زارعی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باکتری محرک رشد گیاه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به وسیله ذرت در یک خاکآهکی آلوده به کادمیم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
2 اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلموندر شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
3 اثر قارچ های ریشه ای آربوسکولار برتغییرهای فصلی برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیک پایه های رویشی سیب در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 3
4 ارزیابی امکان حساس کردن لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلای O157:H7 به شرایط اسیدی به وسیله عصاره پوست پرتقال (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیرهای خام گاو عرضه شده در منطقه ی اهواز و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی اثر باکتری کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS) بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی در دمای معمولی و یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی شاخص توده بدنی و فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله شهر خوشاب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 5، شماره: 2
9 بهینه سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 2
10 تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
11 تاثیر دما و مدت زمان قرار دادن بذور در دماهای مختلف بر خصوصیات جوانه زنی بذر جو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 1
12 تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
13 تاثیر سه برنامه تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح آدیپونکتین، پروتیین متصل به رتینول چهار و نیم رخ لیپیدی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
14 تأثیر تجویز خوراکی کیتوزان استحصالی شده از پوسته میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) بر فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 4
15 حساس کردن اشریشیاکلای O157:H7 به شرایط اسیدی به وسیله کیتوزان ونانوکیتوزان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 12، شماره: 1
16 کارآیی آزمایش انعقاد الکل در ارزیابی شیر مخلوط گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
17 کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیلهگیاه وتیور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
18 مقایسه خودراهبری یادگیری، ارزشهای تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان رشته های مهندسی ازکیفیت تدریس اعضای هیئت علمی؛موردمطالعه:دانشگاه هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 61
19 مقایسه هزینه انرژی و کارایی دوچرخه سواری در دوچرخه سواران حرفه ای و آماتور (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری محرک رشد و زیولیت بر برخی ویژگی های مورفولوژیک اسفناج تحت شرایط متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر برخی قارچ ریشه های آربوسکولار، باکتری محرک رشد و بیوچار بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه جو در مرحله زایشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر بیوچار و باکتری محرک رشد بر کلنیزاسیون ریشه دو گونه قارچ ریشه آربوسکولار با ریشه گیاه جو در مرحله رویشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر بیوچار، قارچ میکوریز و باکتری محرک رشد روی خصوصیات رویشی جو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
5 اثر پلیمرهای سوپرجاذب بر بهبود قدرت سبزشدگی و بنیه ی اولیه ی گیاه خار مریم (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر جانداران خاک بر پایداری بیوچار (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثر چایورمیکمپوست و ورمیواش غنی شده و نشده با باکتریهای محرک رشد بر رشد گیاه ذرت در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 اثر قارچ گلوموس موس های بر عملکرد ماده خشک اندام ریشه ، پرولین ، پروتئین و جذب نیتروژن در ریشه رافلمون و نارنج در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
9 اثر قارچ گلوموس موسه ای بر تولید آنزیم های آنتی اکسیدان در برگ پایه رافلمون درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
10 اثر قارچ میکوریز آربسکولار، باکتری، و تنش خشکی بر جذب پتاسیم در گیاه ذرت وشکلهای پتاسیم در یک خاک آهکی غنی از کانیهای پتاسیم دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
11 اثر قارچ میکوریزی و باکتری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه جو در حضور منابع آهن (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 اثر کودهای آلی مایع بر برخی ویژگیهای زیستی خاک پس از برداشت گیاه ذرت در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 اثر گنبدهای نمکی استان هرمزگان بر روی کیفیت آبخوان های کارستی و آبرفتی مجاور (دریافت مقاله) همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران
14 اثر متقابل ویتامین E با سلنیوم بر فعالیت آنتی اکسیدانی و pH منی قوچ عربی طی ذخیره سازی در راستای ارتقای کیفیت منی دام و توسعه دامپروری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 اثرات همزیستی قارچ مایکوریزا و گندم بر رنگدانه و وضعیت آب ارقام مختلف تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 اثرقارچ میکوریز آربسکولار، باکتری و تنش خشکی بر ویژگی های رشد و جذب عناصرغذایی کم مصرف گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
17 ارائه راهکاری بر مبنای مفاهیم رمزنگاری کلید نامتقارن جهت جلوگیری از کپی برداری سیمکارتهای تلفن همراه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
18 ارزشیابی فتوتیپی و ژنتیکی تولید آمین های بیوژنتیکی بوسیله باکتری های لاکتیک اسید گرفته شده از ماهی و محصولات ماهی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
19 ارزیابی تاثیر ستون های ماسه آهکی در مشخصه های مکانیکی خاک های رسی نرم با استفاده از آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 ارزیابی عوامل موثر بر پایداری کالبدی و اجتماعی محلات شهری با تاکید بر بهبود مشارکت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 ارزیابی فراسایش پذیری حوضه آبریز سد ملاصدرا به روش بهینه سازی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 ارزیابی کاربرد ورمی کمپوست و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رویشی و میزان کلنیزاسیون گیاه پپینو Solanum muricatum در کشت ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
23 ارزیابی کیفیت بهداشتی دوغ های سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 ارزیابی کیفیت منابع آب زیر زمینی دشت قم برای تامین آب مورد نیاز شرب با استفاده از AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 ارزیابی میزان هیستامین و فلزات سنگین کنسرو تون ماهیان عرضه شده در ایران (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
26 ارزیابی ویژگی های فیزیک وشیمیایی عسل کنار استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
27 استخراج عصاره رنگی (بتانین) از میوه گیاه سرخاب کولی Phytolacca americana L و بررسی اثر انواع روش های خشک کردن آن در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
28 استخراج ماده موثره میوه سرخاب کولی با حلال های آلی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
29 استفاده از استراتژی تقاضا و عرضه، برای پایداری آب زیرزمینی با رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
30 استفاده بهینه از ضایعات نان تأمین سلامت عمومی، صرفه جویی اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
31 امتیازبندی خطر زمین لغزش در روش حائری- سمیعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قویجوق) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 اندازه گیری محتوای کلسترول مواد غذایی به روش آنزیمی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
33 Estimating water balance components in different land-use types in an Arid Environments (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
34 باکتری محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آربوسکولار بومی مناطق آلوده در پالایش گیاهی نیکل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
35 برآورد ضریب تراوایی معادل سازندهای سخت درز و شکاف دار با استفاده از مدل شبیه سازی شبکه شکستگیهای توده سنگی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی براساس مدل سینتکس اصلاح شده به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی سفره آبدار دشت قم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
37 بررسی اثر پوشش آلی بر بنیه اولیه بذر استبرق (Calotropis procera L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
38 بررسی اثر تغییرات دما و نور مریی بر مورفولوژی رنگدانه قرمز حاصل از عصاره آبی میوه گیاه سرخاب کولی Phytolacca americana L (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
39 بررسی اثر ضد میکروبی جنیستئین روی تعدادی از باکتری های فساد زای غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
40 بررسی اثر متقابل ویتامین E و سلنیوم با زمان نگهداری منی رقیق شده بر خصوصیات پلاسمای منی قوچ عربی و کاربرد آن در دامپروری صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 بررسی اثرات قارچ میکوریزا آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس برخصوصیات رویشی و زایشی گیاه ذرت دررژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
42 بررسی اثرات مایه زنی بذربامیکروارگانیسم های حل کننده فسفات برعملکرد و اجزای عملکردذرت دانه ای تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
43 بررسی اثرات متقابل سویه های ریزوبیومی حل کننده فسفات و قارچ های میکوریزی اربوسکولار بر کلنیزاسیون ریشه و جذب عناصر غذایی گیاه عدس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
44 بررسی ارتباط هیدروژئولوژیکی معدن گل گهر و کفه خیرآباد (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 بررسی ایده بانکداری آب به عنوان راه حلی برای مدیریت پایدار منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
46 بررسی تاثیر دوزبانگی در آهوزش و پرورش با تاکید بر دانش آهوزاى دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
47 بررسی تاثیر سویه های سودوموناس فلورسنس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
48 بررسی ترکهای استراکچر باکتویل در اطراف Trust main bearing (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
49 بررسی تعامل میان باکتری شیگلا دیسانتری و کیست آکانتاموبا کستلانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
50 بررسی تغییرات تعداد اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار و درصد کلنیزاسیون ریشه گیاهان بومی غالب در یک ترانسکت طولی در منطقه معدن انگوران زنجان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
51 بررسی تغییرات روند دبی و رسوب در برخی ایستگاهای رودخانه گرگانروداستان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
52 بررسی خصوصیات کودهای آلی مایع تولیدی از بسترهای آلی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
53 بررسی خطرات بهداشتی تلفن همراه و ارائه راهکارهایی برای استفاده ایمنتر از آن (دریافت مقاله) کنگره موبایل ایران
54 بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با سلامت سازمانی معلمان شهر پاکدشت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
55 بررسی رابطه اخلاق کاراسلامی با سلامت سازمانی معلمان شهر پاکدشت (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
56 بررسی رابطه اخلاق کاراسلامی با سلامت سازمانی معلمان شهر پاکدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
57 بررسی روند تغییرات رشد میوه ارقام مهم پسته در شرایط آب و هوایی خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 بررسی سخت پوستان به عنوان پایشگر آلودگی فلزات سنگین (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
59 بررسی شیوع بروسلا در کبد گوسفندان و بزهای کشتار شده در اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاوهای اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام
61 بررسی عوامل مختلف بر روی کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
62 بررسی عوامل مرتبط با ایمنی و امنیت روانی و جسمی کارکنان (مطالعه موردی:منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
63 بررسی غلظت جیوه دربافت عضله میگوی سفید هندی PenaeusIndicus درخورجعفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
64 بررسی قوانین و نحوه مدیریت آبخوان های فرامرزی در دنیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
65 بررسی مقایسه ای روش های کشت مستقیم و غنی سازی در جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا از گوشت گاو، گوسفند و بز و تایید با روش PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
66 بررسی میانگین وزنی قطر خاکدانه در کاربری های مرتع و زراعی منطقه باجگاه استان فارس با کمک زمین آمار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
67 بررسی میزان زنده مانی مرگانلا مرگانی در حضور اسیدهای آلی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
68 بررسی نقش آب بندانها بعنوان راهکاری برای مقابله با خشکسالی در شمال کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
69 بررسی نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
70 بررسی نقش رسانه های آموزشی در توسعه کارآفرینی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
71 بررسی و شناخت دبی موثر حمل رسوبات در ایستگاه های شاخص رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
72 بهینه سازی فرآیند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
73 پوشش دهی اسپینل Al2O3-MgO روی سطح فولاد با استفاده از فرایند پاشش پلاسمایی (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1389
74 تا ثیر کاربرد بیوچار، باکتری محرک رشد و قارچ ریشه آربوسکولار بر تنفس میکروبی خاک پس از برداشت گیاه جو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
75 تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه مورد ( Myrtus communis ) بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ عربی در خارج فصل تولید مثلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
76 تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
77 تأثیر فاصله ردیف و مقدار کود نیتروژن بر برخی از ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
78 تحقیقات میکوریزی و چالش های آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
79 تحلیل سری زمانی کیفیت آب رودخانه مند و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
80 تعیین رابطه چشم انداز زمان با تحمل ناکامی در بین پرستاران بیمارستان های تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
81 تعیین زمان‌های پیشینه و کمینه بهره‌برداری آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
82 تعیین ظرفیت بهینه‌ی باتری با در نظر داشتن بهره‌برداری روزانه‌ی باتری برای یک سیستم خورشیدی متصل به ریز شبکه‌های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی
83 تعیین منشاء شوری در آبخوانهای کارستی و آبرفتی منطقه کنارسیاه استان فارس به روشهای هیدروشیمیایی و ایزوتوپی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
84 تغییرات مکانی پتاسیم خاک در دو کاربری مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
85 توانمندسازی نیروی انسانی و نقش آن در بهبود عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
86 توسعه ریاضی روش بررسی و برآورد میزان آب در جای یک آبخوان ساحلی با تاکید برروابط آرچی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
87 جداسازی و استحصال عصاره میوه گیاه Phytolacca americana L با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC در شرایط In vitro (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
88 جداسازی و خالص سازی آنزیم لاتوپراکسیداز از آب پنیر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
89 جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل و بررسی سینیتیک رشد آن ها از خاک های کشاورزی اطراف پالایشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
90 دیدگاه آبخیزنشینان نسبت به طرحهای آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز سدبرنجستانک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
91 رابطه ی مولفه های سرمایه ی فکری و مدیریت دانش دربین کارکنان آموزش و پرورش استان قم (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
92 رابطه ی مولفه های سرمایه ی فکری و مدیریت دانش دربین کارکنان آموزش وپرورش استان قم (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
93 ردیابی کوکسیلا بورنتی در شیر گوسفندان استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
94 روش تصمیم گیری چند معیاره با منطق فازی برای انتخاب مصالح پایدار در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
95 روش سبز جهت استخراج و خالص سازی رنگ طبیعی میوه گیاه سرخاب کولی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
96 روشهای هیدروژئولوژیکی جلوگیری از شور شدن آبخوان دشت جناح-کمشک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
97 ریخت سنجی آبفروچاله های گنبد نمکی کنار سیاه فیروزآباد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
98 سازوکار جریان آب زیرزمینی در گنبد نمکی کنارسیاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
99 شاخص های ظاهری چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دوره ترمیم پس از تنش شدید خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
100 شناسایی و مطالعه آماری مشکلات اجرایی درصنعت ساختمان سازی و ارایه راهکارهای لازم جهت رفع آن (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
101 طبقهبندی مدلهای هیدرولوژیکی و تشریح مدل بارش-رواناب IHACRES (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
102 طراحی هیتوگراف و ماکزیمم عمق بارندگی برای زمان تمرکز حوضه های آبریز فاقد ایستگاه هیدرومتری در استان فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
103 فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
104 قابلیت مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی بارش - روان اب حوزه ابخیز کوهستانی شهری ودشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
105 کارآیی قارچهای میکوریز آربوسکولار در گیاهپالایی خاکهای آلوده به Zn با استفاده از گیاه میزبان فسکیوی بلند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
106 کودهای میکروبی فسفاته و پتانسیل آن هادر محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
107 مطالعه بررسی شرایط پایداری عصاره استخراج شده حاوی رنگدانه بتانین از میوه گیاه سرخاب کولی Phytolacca americana L در PH های مختلف و آنالیز عصاره آبی آن با دستگاه UV-Vis (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
108 مقایسه خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوانهای گر- برم فیروز و ساسان با استفاده از منحنی فروکش هیدروگراف چشمه های کارستی ششپیر و ساسان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
109 مقررات حاکم برقرارهای تامین کیفری درقانون آیین دادرسی کیفری92 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
110 مکان یابی ژنهای مرتبط با دانه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
111 مکانیابی ژن های ارتفاع بوته و ویژگیهای ریشه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
112 نقس قارچ ریشه های آربوسکولار در تغییر شکل شیمیایی عناصر غذایی فسفر، پتاسیم و روی در خاک آهکی پس از برداشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
113 نقش باکتری ها در کم کردن مصرف آب بر میزان رشد جوانه زنی گیاه گندم (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
114 نقش باکتری های مقاوم و محرک رشد گیاه در پالایش گیاهی کادمیوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
115 نقش قارچ های میکوریز آربوسکولار در رشد و جذب Zn بوسیله گیاه ذرت در یک خاک آلوده به Zn (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
116 نقش قارچ های میکوریز آربوسکولار و میکوریزوسفر در گیاه پالایی مناطق آلوده به فلزات سنگین وترکیبات آلی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار