آقای پروفسور A. Cerda

پروفسور A. Cerda Departament de Geografia. Universitat de València. Blasco Ibàñez, 28, 46010-Valencia. Spain

آقای پروفسور A. Cerda

Prof. A. Cerda

Departament de Geografia. Universitat de València. Blasco Ibàñez, 28, 46010-Valencia. Spain

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور A. Cerda در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست