آقای پروفسور M. Guida

پروفسور M. Guida Department of Physics and Laboratory for Environmental Radioactivity, University of Salerno and National Institute for Nuclear Physics, Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano, Salerno, Italy

آقای پروفسور M. Guida

Prof. M. Guida

Department of Physics and Laboratory for Environmental Radioactivity, University of Salerno and National Institute for Nuclear Physics, Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano, Salerno, Italy

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور M. Guida در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست