آقای دکتر احمد پاکتچی

دکتر احمد پاکتچی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق

آقای دکتر احمد پاکتچی

Dr. Ahmad Pakatchi

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد پاکتچی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه فلسفه دین
هیات تحریریهدوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 9، شماره: 3
2 الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم (بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 19
3 الزامات زبان شناختی مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
4 اهلال به مثابه شاخص در مطالعه پیوستار فرهنگی جاهلی - قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 3
5 بازخوانی اعتباریات علامه طباطبایی در پرتو نظریه اومولت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 12، شماره: 45
6 بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان شناسی اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 22
7 پی جویی مولفه های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 18
8 تحلیل فرآیندهای گفتمانی در سوره«قارعه» با تکیه بر نشانه شناسی تنشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
9 تنوع معنایی عزم نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و ارزیابی گونه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 20
10 ریشه شناسی واژه قرآنی قیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 9
11 مطالعه معنا در سنت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 9، شماره: 3
12 نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 18
13 نقش ترجمه فرهنگی در مطالعات میان رشته ای با تاکید بر الگوهای نشانه شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 4
14 واکاوی ابعاد فرهنگی مراکز آموزش نخبگان مبتنی بر دینامیسم خود و دیگر (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 24، شماره: 52