آقای دکتر S.I. Allakhverdiev

دکتر S.I. Allakhverdiev آکادمی علوم روسیه، موسسه مسائل بیولوژیکی پایه، مسکو، روسیه

آقای دکتر S.I. Allakhverdiev

Dr. S.I. Allakhverdiev

آکادمی علوم روسیه، موسسه مسائل بیولوژیکی پایه، مسکو، روسیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر S.I. Allakhverdiev در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست