آقای مهدی سیاوشی کرد

مهدی سیاوشی کرد رییس کمیسیون -گردشگری وخدمات اتاق بازرگانی کرمان

آقای مهدی سیاوشی کرد

Mehdi Siavashikord

رییس کمیسیون -گردشگری وخدمات اتاق بازرگانی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی سیاوشی کرد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان بهمن 1395
رئیس کنفرانس سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان مهر 1397