آقای مهندس بهزاد اتابکی

مهندس بهزاد اتابکی

آقای مهندس بهزاد اتابکی

Behzad Atabaki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.