آقای دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید

آقای دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

Dr. Mohamad Reza Yousefi Sheikh Robat

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه حقوق بشر
هیات تحریریهدوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل