آقای پروفسور Munim Kumar Barai

پروفسور Munim Kumar Barai College of International Management Ritsumeikan Asia Pacific University

آقای پروفسور Munim Kumar Barai

Prof. Munim Kumar Barai

College of International Management Ritsumeikan Asia Pacific University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور Munim Kumar Barai در مجلات و ژورنالها