آقای دکتر حسین جباری

دکتر حسین جباری استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

آقای دکتر حسین جباری

Dr. Hossain Jabbari

استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین جباری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سلامت و محیط زیست