آقای دکتر سیدغلامرضا موسوی

دکتر سیدغلامرضا موسوی استاد، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

آقای دکتر سیدغلامرضا موسوی

Dr. Seyed Gholamreza Mousavi

استاد، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدغلامرضا موسوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سلامت و محیط زیست

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرمنبع نشاسته جیره برتولیدوترکیب شیر، گوارش پذیری موادمغذی وفراسنجه های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 2
2 بررسی عملکرد فرایند ازن زنی کاتالیزوری با کربن فعال درحذف اسید هیومیک از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 4
3 تاثیر طول دوره تداخل علفهای هرز بر صفات زراعی و عملکرد کمی و کیفی سه رقم گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
4 تاثیر مرحله بلوغ و زمان برداشت بر پروتیین قابل دسترس علوفه یونجه برای گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
5 تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی پروپیلن گلیکول در راکتور لجن فعال با بستر ثابت در مق یاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
6 روش های پیشگیری از اثرات آلودگی هوا در افسران پلیس (یک مطالعه مرور سیستماتیک) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر PH و زمان واکنش برراندمان حذف SDS در فرایندهای فوتواکسیداسیون و UV/H2O2 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 اثر تاریخ کشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
3 اثر دور آبیاری و الگوی کاشت بر خصوصیات کیفی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
4 اثر کود نیتروژن و تنش آب بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و صفات مرفولوژیکی سورگوم علوفه ای اسپیدفید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
6 بررسی اثردوره های تداخل علفهای هرزباپنبه برعملکردواجزاءعملکردپنبه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی کاسنی و مرزه در شرایط نور و تاریکی تحت تاثیر سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 بررسی پتانسیل جذب کربن فعال شده با NH4Cl در حذف سدیم دودسیل سولفات از آب آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی تاثیر محلولپاشی کودهای نانو و معمولی روی و سیلیس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
10 بررسی تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد ماش تحت تاثیر سطوح سوپرجاذب و اکسین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
11 بررسی جایگاه کار و تلاش در زمینه ی مدیریت جهادی با توجه به دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
12 بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانوذرات دیاکسید تیتانیوم در حذف سم دیازینون از آب آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی مبارزه تلفیقی در کنترل علف های هرز ذرت با استفاده از علف کش جدید لوماکس بر عملکرد علوفه تر ذرت رقم (پرشیا 454) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی مشخصات هیدرولیکی و پارامترهای موثر بر روی حذف کدورت با استفاده از روش انعقاد الکتریکی در فلوم دوار (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی موانع و محدویت‌های حمایت از کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 برری تجزیه و معدنی سازی رنگزای RR198 با استفاده از فرایند اکسید اسیون پیشرفته ازن زنی کاتالیزوری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 تاثیر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و صفات مرفولوژیکی سورگوم علوفه ای اسپیدفید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
18 تاثیر تنش کم آبی و محلولپاشی کودهای نانو و معمولی روی و سیلیس بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفهای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
19 تاثیر تنش کمآبی در مراحل مختلف رشد و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در منطقه گناباد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت
20 تاثیر دور آبیاری و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دانه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
21 تاثیر شوری بر برخی ویژگیهای جوانه زنی چای ترش و شنبلیله در شرایط نور و تاریکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 تاثیر کاربرد هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه ذرت در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
23 تاثیر مقادیر آب مصرفی و کود اوره بر عملکرد و صفات مرفولوژیکی ارزن علوفه ای نوتریفید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
24 تاثیرسطوح آبیاری و نیتروژن برصفات کیفی سورگوم و ارزن علوفه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
25 تأثیر سطوح مختلف دور آبیاری، نیتروژن و سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت
26 تأثیر سطوح مختلف دور آبیاری، نیتروژن و سوپرجاذب بر عملکرد وصفات کیفی توده محلی کنجد (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
27 حذف بیولوژیکی 2-کلروفنل با استفاده از راکتور بافلدار آنوکسیک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
28 شناسایی و ارزیابی ملزومات فرهنگی کارآفرینی دانشگاهی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
29 عملکرد و برخی صفات جو تحت تاثیر آبیاری و کود نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
30 مطالعه تجزیه زیستی استامینوفن موجود در آب آلوده در بیوراکتور بسترثابت با جریان روبه بالا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 مطالعه تجزیه ی زیستی القا شده با آنزیم پرکسیداز سم آترازین موجود در آب آلوده در بیوراکتورناپیوسته متوالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
32 مطالعه کیفیت شیر گاوداریهای شهرستان ایلام (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
33 نقش مدیران منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
34 واکنش عملکرد شاخص کلروفیل و بازده زراعی نیتروژن درکنجد به سطوح مقاومت دور آبیاری نیتروژن و سوپرجاذب (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
35 واکنش مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای اسپیدفید به دور آبیاری و الگوی کاشت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات