آقای دکتر احمد رمضانی مقدم

دکتر احمد رمضانی مقدم استادیار دانشگاه کاشان

آقای دکتر احمد رمضانی مقدم

Dr. Ahmad Ramezani Far

استادیار دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد رمضانی مقدم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله سنجش و ایمنی پرتو