آقای دکتر مرتضی خوشخوی

دکتر مرتضی خوشخوی استاد، دانشگاه شیراز

آقای دکتر مرتضی خوشخوی

Dr. Morteza Khoshkhoui

استاد، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی خوشخوی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر طول روز بر شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش های چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers.) و چمانواش بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 46
2 بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش های چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers. California Origin)، چمانواش بلند (.Festuca arundinacea Schreb) و آمیخته بذری آنها در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
3 بررسی کیفی مجله های علوم باغبانی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی وضعیت گزیده ای از گلخانه ها در ایران 1- واکاوی توصیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 2
5 مروری کلی بر کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
6 وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی ، میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 2
7 وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی خشک میوههای ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اگروباکتریوم رایزوژنز بر بهبود ریشه زایی کاج مطبق (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 اثر TDZ و حیط کشت در پرآوری شاخساره و پینه زایی گل نسترن (Rosa moschata J. Herrm. var. nastarana Christ in Boiss.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر بیوچار روی رشد گل میخک باغچه ای Dianthus prlumarius L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر پوترسین، اسپرمین و اسپرمیدین بر گلدهی و رشد رویشی گیاهان گلایول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر محلول پاشی آمیخته ای از اسید های آمینه بر ویژگی های مورفولوژیک و عمر پس از برداشت گل ژربرا رقم ‘Saltino’ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر نانوکلات آهن بر ابلقی و فعالیت آنزیمی سجافی Chlorophytum comosum (Thunb.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
7 اثر نوع ریز نمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی مستقیم زنبق مردابی بومی ایران (Iris pseudacorus Linn, Syn. I. acoroides Spach, I. flava Tornab.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 اثرات بنزیل آدنین، ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید بر پر آوری شاخساره رقم های نرگس ’شهلا‘ و ’مسکین‘ در استان فارس (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثرمحلول پاشی آمیخته ای از اسید های آمینه بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژربرا رقم ‘Kaiser’ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثرهای محلولپاشی برگی منابع کودی آهن و روی بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه پریوش Catharanthus roseus (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 استفاده از نانوسیلور برای حذف آلودگی باکتریایی در کشت درون شیشه ای Araucaria excelsa R. Br. var. Glauca (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 اگرواینفیلتریشن گلبرگ های گل ژاله (ژربرا) با آگروباکتریوم حامل سازه های ژنی رنگ گل به منظور تولید آنتوسیانین دلفینیدین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 انگیزش پینه و پرآوری شاخه در دو رقم انار زینتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 اهمیت واژه گزینی علمی در علوم باغبانی به ویژه گیاهان زینتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 باززایی شاخساره نابجا و بهینه سازی انتقال ژن به میخک توسط اگرو باکتریوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
16 بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید و نفتالن استیک اسید بر ریشه زایی قلمه شمشاد اهوازی (Clerodendron inerme L) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد IBA (ایندول بوتیریک اسید) و NAA (نفتالن استیک اسید) بر ریشه زایی کونوکارپوس (Conocarpus erectus L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 بررسی ارتباط تغییرات شاخص کیفیت رز (Rosa hybrida L.) با سایر صفات مورفولوژیک و شیمیائی در بسترهای مختلف کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
19 بررسی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) به گل ژاله (Gerbera jamesonii cv. Royal Soft Pink) با استفاده از اگروباکتریوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
20 بررسی پایداری ژنتیکی گیاهان ریز افزایی شده Araucaria excelsa R. Br. var. Glauca با استفاده از انگشت نگاری نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی خفتگی بذر در محیط در شیشه با استفاده از تیمارهای خراش دهی و تنظیم کننده رشد GA3 در زنبق بومی ایران Iris songarica L (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی دو روش تغذیه ای کود-آبیاری و محلول پاشی برگی با آمیخته اسیدهای آمینه در سه مرحله رشد گل مریم Polianthes tuberosa L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی گونه های ورد با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بررسی ریز افزایی شاخساره های افق گرا در Araucaria excelsa R. Br. var. Glauca (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی سازگاری چند گیاه پوششی از دیدگاه فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در شرایط آب و هوایی شیراز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی عناصر NPK بر عملکرد بذری و کیفیت وکمیت گیاه زنیان (.Trachyspermum ammi L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
27 بهبود ریشه زایی قلمههای چوب سخت و نیمهسخت گل محمدی (Rosa damascena Mill.) و گل نسترن (Rosa moschata J. Herrm.) توسط کاربرد اسپرمین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بیان ژن بتاگلوکورونیداز (UidA) در میخک تراریخت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
29 تأثیر کادمیم و زئولیت بر رشد، ترکیب شیمیایی و گره زایی گیاه سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
30 روشی موثر برای استخراج DNA ژنومی از 7 گونه مهم ورد در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 گزینش درون شیشه ای مستقیم شاخساره های متحمل به نمک کلرید سدیم در برخی از پایه های مرکبات ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
32 مطالعه ترکیبات فرار گل محمدی مناطق میمند و شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
33 مطاله عوامل موثر بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) جنوب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 مقایسه کاربرد تنظیم کننده های رشد در کشت درون شیشه ای دو گونه یاس Jasminum spp (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران