آقای دکتر جواد طاهرپور

دکتر جواد طاهرپور استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر جواد طاهرپور

Dr. Javad Taher Pour

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد طاهرپور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی