آقای مرغوب قلی زاده

مرغوب قلی زاده کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم اقتصادی

آقای مرغوب قلی زاده

Marghoub Gholizadeh

کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم اقتصادی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مرغوب قلی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی