آقای دکتر اسحق ایلدر آبادی

دکتر اسحق ایلدر آبادی استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

آقای دکتر اسحق ایلدر آبادی

Dr. Eshagh Ildar Abadi

استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسحق ایلدر آبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پرستاری دیابت زابل