آقای سیدروح اله حاج زرگرباشی

سیدروح اله حاج زرگرباشی دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

آقای سیدروح اله حاج زرگرباشی

Seyed Rouholah Haj Zargar Bashi

دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سیدروح اله حاج زرگرباشی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبير اجراييفصلنامه مطالعات رسانه های نوین