آقای Fikret Aliev

Fikret Aliev Baku State University, Baku, Azerbaijan.

آقای Fikret Aliev

Fikret Aliev

Baku State University, Baku, Azerbaijan.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.