آقای Radko Mesiar

Radko Mesiar Faculty of Civil Engineering, Department of Mathematics, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovakia

آقای Radko Mesiar

Radko Mesiar

Faculty of Civil Engineering, Department of Mathematics, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovakia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای Radko Mesiar در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند