آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

Gholamreza Nour Mohamad Nasrabadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت