آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

غلامرضا نورمحمد نصرآبادی عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

Gholamreza Nour Mohamad Nasrabadi

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری انجمن تعالی کسب و کار ایران، تهران تیر 1398