آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

غلامرضا نورمحمد نصرآبادی عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

Gholamreza Nour Mohamad Nasrabadi

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلامرضا نورمحمد نصرآبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری انجمن تعالی کسب و کار ایران، تهران مرداد 1398
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران، تهران-دانشگاه صنعتی مالک اشتر آذر 1398