آقای مهندس عزیزاله بریجانی

مهندس عزیزاله بریجانی عضو انجمن بتن ایران

آقای مهندس عزیزاله بریجانی

Azizolah Berijani

عضو انجمن بتن ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس عزیزاله بریجانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه مصالح و سازه های بتنی